ATA CARNET

ATA KARNET – PASOŠ ZA ROBU

ATA Karnet je jednostavan i jedinstven međunarodni carinski dokument koji omogućava privremeni uvoz najvažnijim grupama roba kojima se trguje u svijetu. ATA Karnetom roba cirkuliše neocarinjena za period od jedne godine, u slučaju kada je na carinskom području zemlje koja je prihvatila Konvenciju o privremenom uvozu i to bez popunjavanja nacionalnih carinskih isprava, plaćanja carine ili polaganja depozita, što inače slijedi u redovnom postupku za privremeni izvoz, odnosno uvoz. U svijetu, ATA Karnet je sinonim pasoša za robu. ATA je skraćenica, kombinacija početnih slova francuskih riječi “Admission Temporaire” i engleskih riječi “Temporary Admission”, što znači privremeni uvoz.

Ko može koristiti ATA Karnet ?

Nosilac ATA Karneta može biti samo domaće pravno ili fizičko lice. Nosilac ATA Karneta može imati svog Zastupnika (jednog ili više). Zastupnik je osoba koja putuje sa karnetom tj., prati robu. To može biti sam prevoznik ili neka druga osoba koju nosilac ovlasti, a može se navesti i više osoba. Ukoliko je zastupnik strano lice ili ne znate ko će to biti u rubrici “Zastupnik” se umjesto imena upisuje Pismo ovlaštenja /Letter of authority/. U Vanjskotrgovinskoj komori BiH – ATA Odjeljenje može se dobiti forma obrasca Pisma ovlaštenja, koje zastupnik mora pokazati cariniku svaki put kada obavlja operaciju izvoza /uvoza/ tranzita sa ATA Karnetom.

Uslovi za korištenje ATA Karneta ?

Roba pomoću ATA Karneta prelazi granicu brzo i jednostavno (bez angažovanja špeditera, polaganja depozita itd…), ali pri tome se moraju poštovati određena pravila i uslovi:
  1. Sva roba izvezena ili uvezena po osnovu ATA Karneta mora da bude u cjelosti ponovo izvezena/ponovo uvezena u istom stanju u kojem je bila izvezena/uvezena (nije namijenjena za prodaju, iznajmljivanje, komercijalno održavanje, obradu, popravku, interni saobraćaj, industrijsku ambalažu ili proizvodnju, izgradnju, komercijalnu eksploataciju prirodnih resursa itd.).
  2. Sva roba izvezena ili uvezena po osnovu ATA Karneta mora da bude lako prepoznatljiva prilikom izvoza/uvoza i ponovnog izvoza/ponovnog uvoza (detaljan opis robe u Robnoj listi).
  3. Sve vrijednosti obuhvaćene robe moraju da predstavljaju pravu komercijalnu vrijednost u zemlji izdavanja.
  4. Svi nosioci moraju da poštuju nacionalne zakone i propise zemlje polaska/zemalja koje se posjećuju/zemalja u tranzitu.
  5. Sva roba obuhvaćena karnetom je podložna carinskoj inspekciji i kada god se zahtijeva inspekcija od strane Vanjskotrgovinske komore BiH.
  6. Rok važenja ATA Karneta određuje Vanjskotrgovinska komora BiH u skladu sa rokom predviđenim Konvencijom, odnosno do 12 mjeseci od datuma izdavanja. Međutim, carinski organi zemalja članica ATA lanca mogu da utvrde i kraći rok, shodno svojim nacionalnim propisima, a u skladu sa relevantnim Konvencijama.
Korištenje ATA Karneta predviđa se i za tranzit kroz zemlju, pod uslovima iz ATA konvencije.

Glavne grupe roba za koje se izdaju ATA Karneti

Konvencija utvrdjuje osnovne principe kojima se reguliše privremeni uvoz / izvoz tri glavne grupe robe: – Eksponati – Trgovački uzorci – Profesionalna oprema Pod ATA Karnetom, NE SMIJE SE uvoziti potrošna i kvarljiva roba, roba namijenjena preradi, obradi ili popravci, kao ni reklamni materijal koji će biti podijeljen na sajmovima ili izložbama na teritoriji privremenog uvoza. Ukratko, privremeni uvoz pod ATA Karnetom odnosi se na robu koja će biti ponovo izvezena u istom stanju u kakvom je i uvezena.

Prednosti ATA Karneta za korisnike

  1. Pojednostavljivanje carinskih postupaka korištenjem jedne isprave za sve carinske transakcije (privremeni izvoz, tranzit, privremeni uvoz, ponovni izvoz i ponovni uvoz).
  2. Plaćanje carine i drugih dažbina, poreza ili polaganja depozita, uobičajeno kod privremenog uvoza u pojedinačnu zemlju je nepotrebno.
  3. Važenje ATA Karneta do jedne godine omogućuje njegovo višestruko korišćenje za privremeni uvoz u jednu ili više zemalja članica ATA Sistema sa istom robom. Za carinu ATA Karnet znači manje administracije i sigurnost da ce naplatiti uvozne dadžbine, ne bude li ponovnog izvoza.