EORI BROJ

OBAVEZA POSJEDOVANJA EORI BROJA

Ulaskom Republike Hrvatske sredinom 2013. godine u članstvo EU, granica Hrvatske sa Bosnom i Hercegovinom postaje vanjska granica EU prema trećim državama.
U skladu sa ovim, BH firme moraju posjedovati EORI broj, odnosno moraju ispuniti obavezu registriranja u EORI sistem privrednih subjekata prije nego što pokrenu jednu od narednih poslovnih aktivnosti u EU:

⏺ Podnošenje zbirne deklaracije (npr. zbirna deklaracija za privremeno skladištenje) ili carinske deklaracije u skladu sa članom 137. CC-a (Carinskih propisa EU);
⏺ Podnošenje izlazne ili ulazne deklaracije;
⏺ Korištenje usluge privremenog skladištenja u skladu sa članom 185. CCIP-a (Prečišćena verzija Uredbe EEZ br.2454/93 kojom se određuju propisi za provođenje Uredbe Vijeća EEZ br.2913/92 kojom se donose Carinski propisi Zajednice);
⏺ Podnošenje zahtjeva za dobijanje ovlaštenja u skladu sa članom 324. stav a.) ili članom 372. CCIP-a;
⏺ Podnošenje zahtjeva za izdavanje uvjerenja o statusu ovlaštenog privrednog subjekta u skladu sa članom 14. stav a.) CCIP-a;